Reis – en Reserveringsvoorwaarden Cyclochef 

1. Cyclochef

Cyclochef, gevestigd te (9663 SH) Nieuwe Pekela aan de Jan R. Stuutstraat F 55, is een eenmanszaak.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Cyclochef overeengekomen overeenkomsten en uitdrukkelijk ook op aanvullende en vervolgovereenkomsten.

2.2 In geval van wijziging van deze voorwaarden door Cyclochef gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op https://www.cyclochef.nl voor alle nieuwe overeenkomsten.

3. Accommodatieverhuur, arrangementen (accommodatieverhuur met service) en extra opties 

Cyclochef biedt de volgende te reserveren mogelijkheden aan:

-Catering op locatie

-Reisbegeleiding (inclusief bagagevervoer)

4. De boeker en de deelnemer

4.1 De (hoofd)boeker is degene die een door Cyclochef aangeboden arrangement, al dan niet met extra opties, voor zichzelf dan wel (mede) namens of voor een ander de overeenkomst tekent/aan gaat.

4.2 De deelnemer is degene namens of voor wie de boeker een door Cyclochef aangeboden arrangement, al dan niet met extra opties, heeft gereserveerd.

5. Accommodatie op aanvraag

5.1 Cyclochef kan suggesties voor accommodatie aandragen. Dit betreft vakantiewoningen die Cyclochef aanbiedt doch niet direct in eigen beheer heeft. Accommodatie is dan ook ten alle tijden op aanvraag.

5.2 Na ontvangst van de aanvraag controleert Cyclochef de beschikbaarheid van de betreffende vakantiewoning.

5.3 Indien de accommodatie voor de aangevraagde periode beschikbaar is, kan tot reservering over worden gegaan (conform de definitie van artikel 8). Cyclochef laat dit zo snel mogelijk maar hooguit binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan de boeker (eventueel per email) weten.

6. Vrijblijvende optie

6.1 Een vrijblijvende optie is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk met Cyclochef overeengekomen is.

6.2 De boeker dient bij de aanvraag/het contact met Cyclochef duidelijk aan te geven dat het om een vrijblijvende optie gaat.

6.3 Zo snel mogelijk, maar binnen 48 uur na ontvangst van de aanvraag/het contact zal Cyclochef per email aangeven of de accommodatie op dat moment nog beschikbaar is en indien mogelijk wordt de boeker in de gelegenheid gesteld een vrijblijvende optie daarop te nemen die een week geldig is. Na het verstrijken van die termijn van een week is Cyclochef vrij om de accommodatie uit het aanbod aan een derde te verhuren.

6.4 Ingeval het niet mogelijk is een vrijblijvende optie te verlenen is de boeker vrij alsnog direct te reserveren dan wel het er bij te laten.

7. Offerte op maat

7.1 Een arrangement (accommodatieverhuur met service) wordt exclusief geboekt door één groep. In dat geval zal er een offerte op maat worden opgesteld en vervallen daarmee de algemene rechten van het originele arrangement. De specificaties van het programma worden vermeld in de offerte die Cyclochef per email aan de boeker toestuurt.

7.2 Prijzen zoals vermeld in een door Cyclochef opgestelde offerte op maat zijn vanaf datum van uitgifte maximaal 21 dagen geldig, daarna verlopen de eerder voorgestelde prijzen automatisch en dient een nieuwe offerte opgevraagd te worden voor de actuele prijzen.

8. Reservering en totstandkoming overeenkomst

8.1 Een reservering voor een accommodatie of accommodatie met service – al dan niet met extra opties – kan uitsluitend digitaal geschieden, namelijk per email.

8.2 Een telefonische reservering dient per email door de boeker bevestigd te worden. Zonder deze bevestiging per email acht Cyclochef zich niet gebonden.

8.3 Een reservering gaat het meest optimaal wanneer eerst het contactformulier dat te vinden is op de website van Cyclochef, https://www.cyclochef.nl. Cyclochef streeft naar een reactie binnen 24 tot 48 uur.

8.4 Reserveringen worden uitsluitend per email door Cyclochef bevestigd.

8.5 Het kan gebeuren dat de door de boeker gereserveerde accommodatie niet meer beschikbaar is. In dat geval probeert Cyclochef een passend alternatief voor te leggen. Als vanzelfsprekend is de boeker daar niet aan gebonden.

8.6 Indien het door de boeker gereserveerde wel beschikbaar is, komt de overeenkomst tot stand wanneer de aanvraag bevestigd is door Cyclochef.

8.7 De boeker is vanaf dat tijdstip hoofdelijk aansprakelijk voor alle (financiële) verplichtingen die uit de reservering voortvloeien, ook wanneer deze (mede) namens of voor een ander is gemaakt.

9. Kosten accommodatiehuur, accommodatieverhuur met service

9.1 De kosten met betrekking tot accommodatiehuur en accommodatieverhuur met service staan vermeld op de website van Cyclochef, alsook wat inclusief dan wel exclusief is.

9.2 Meestal is een arrangement (accommodatieverhuur met service) all inclusive, dat wil zeggen inclusief verblijf, catering, activiteitenprogramma, begeleiding, bed- en handlinnen en eindschoonmaak.

9.3 De accommodatieprijs staat per persoon of per chalet weergegeven. Indien de prijs per persoon is vermeld dan dienen alle personen (maximum capaciteit van de accommodatie) betaald te worden, tenzij anders vermeld.

9.4 Cyclochef behoudt zich het recht voor de op de website van Cyclochef gepubliceerde reissommen te wijzigen.

9.5 Het recht om eventueel tussentijdse wijzigingen door te voeren is niet mogelijk voor reeds bevestigde boekingen.

9.6 Alleen de boeker ontvangt de rekening voor het totale bedrag.

10. Betalingscondities

10.1 Na het bevestigen van de reservering door Cyclochef stuurt Cyclochef binnen 14 dagen een factuur aan de boeker.

10.2 Een aanbetaling van 25% van de totale reissom dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan tenzij anders vermeld.

10.3 Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de reis op de rekening van Cyclochef bijgeschreven te zijn tenzij anders vermeld.

10.4 Bij een reservering binnen 8 weken voor de aanvang van de reis dient de volledige reissom na ontvangst van de factuur in één keer per omgaand te worden voldaan.

10.5 Bij alle betalingen dient het factuurnummer zoals deze op de factuur staat te worden vermeld.

11. Betalingsverzuim

11.1 Indien de boeker niet betaalt binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, een en ander conform artikel 10 van deze voorwaarden, is de boeker/deelnemer van rechtswege in verzuim, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Cyclochef is overeengekomen.

11.2 Wanneer de boeker in verzuim is kan Cyclochef gedurende dat verzuim € 20,- aan administratiekosten in rekening te brengen. Daarbij is Cyclochef gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij boeker in rekening te brengen.

11.3 Bij niet-tijdige betaling is Cyclochef gerechtigd de geboekte reis te annuleren. De boeker/deelnemer is aansprakelijk voor eventueel daardoor te lijden schade. Eventueel reeds betaalde gelden worden verrekend met de geleden schade, het restant wordt daarna terug gestort. De annuleringsbepalingen zoals vermeld onder artikel 14 van deze voorwaarden worden in dat geval gehanteerd.

12. Overdraagbaarheid van de boeking

Als de boeker dan wel degene namens of voor wie is gereserveerd verhinderd is deel te nemen, kan deze mogelijk door een derde vervangen worden. Dit kan kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van de reis, daarna in overleg met Cyclochef. De derde is in dat geval gebonden aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden, inclusief de eventueel geboekte opties. De oorspronkelijke boeker(s) blijft/blijven, naast de vervangende derde, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling.

13. Reisbescheiden

Indien de reissom volledig is betaald kan de boeker de reisbescheiden uiterlijk 3 dagen voor vertrek verwachten. De reisbescheiden en routebeschrijving worden per email verstuurd.

14. Annuleren

14.1 Een reservering kan per aangetekend schrijven worden geannuleerd. De datum van poststempel geldt als annuleringsdatum.

14.2 Als een reis wordt geannuleerd, zijn per boeking de volgende bedragen verschuldigd aan Cyclochef:

Accommodatieverhuur · Gehele bedrag van de accommodatie, tenzij de verhurende partij coulantere voorwaarden hanteert.

Catering op locatie · Bij annulering tot 8 weken voor de dag van vertrek: 50% van de reissom ·Bij annulering tussen 8 weken en 2 weken voor de dag van vertrek: 80% van de reissom · Bij annulering binnen 2 weken voor de dag van vertrek: de gehele reissom.

14.3 Cyclochef adviseert de boeker bij het boeken een annuleringsverzekering af te sluiten om zich in te dekken tegen bovenvermelde annuleringskosten voor het geval dat het geboekte onverhoopt zou moeten worden geannuleerd. Een annuleringsverzekering kan niet bij Cyclochef worden afgesloten; deze kan indien gewenst door een verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon worden verzorgd.

15. Aansprakelijkheid Cyclochef

15.1 Cyclochef is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de boeker op grond van de bepalingen van het contract tot Cyclochef redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door haarzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van Cyclochef om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

15.2 Cyclochef accepteert geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de boeker/deelnemer een beroep kan doen op een reis- en/of annuleringsverzekering.

15.3 Cyclochef is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan de boeker/deelnemer ongeacht de oorzaak waardoor de schade of dit letsel is ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cyclochef. Evenmin is Cyclochef aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen. Cyclochef raadt de boeker/deelnemer aan een reisverzekering af te sluiten.

15.4 De vergoeding van schade aan boeker/deelnemer waar Cyclochef wel aansprakelijk voor is, is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de volledig door boeker aan Cyclochef betaalde hoofdsom. Ingeval van een groepsreis wordt dat bedrag naar rato per deelnemer omgeslagen.

15.5 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de boeker jegens Cyclochef in verband met door Cyclochef verleende diensten vervallen zodra een periode van drie maanden is verstreken na de dag waarop de boeker bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop deze zijn aanspraak baseert.

15.6 Deze voorwaarden worden bedongen mede ten behoeve van de voor en namens Cyclochef werkzame personen. Zij kunnen door de boeker nimmer aansprakelijk worden gehouden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. In deze uitzonderingsgevallen geldt het in artikel 15.5 vervatte vervalbeding ten behoeve van deze personen rechtstreeks.

15.7 Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen, en vervaltermijn tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de boeker jegens Cyclochef, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een overeenkomst door Cyclochef.

15.8 Cyclochef is niet aansprakelijk voor schade die geleden is tijdens of het gevolg is van door derden uit te voeren onderdelen van het geboekte. In dat geval dient men zich rechtstreeks tot die derde te wenden.

16. Reserveringskosten en wijzigingen

16.1 Cyclochef berekent geen reserveringskosten. Tot 8 weken voor vertrek kunnen eventuele extra opties (conform de definitie van artikel 3 van deze voorwaarden) kosteloos geannuleerd en gewijzigd worden, tenzij die betreffende opties bij een derde partij zijn ingeboekt die mogelijk wel kosten wegens wijziging en/of annulering in rekening brengt.

16.2 Vanaf 8 weken voor vertrek is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. Voor annuleringen gelden de bovenstaande voorwaarden van artikel 14. Kosten wijzigingen zijn in overleg met Cyclochef.

17. Wijzigingen in dan wel annuleren van de boeking door Cyclochef

17.1 In het geval dat Cyclochef gedwongen wordt belangrijke wijzigingen in de reserveringsovereenkomst te maken of de boeking zelfs moet annuleren, zal Cyclochef de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, maar ten laatste 5 dagen voor aanvang van de reis. Op Cyclochef rust in dat geval de inspanningsverplichting om een alternatief van tenminste hetzelfde niveau aan te bieden. Is geen gelijkwaardig alternatief voorhanden, dan geeft Cyclochef de deelnemer het recht kosteloos te annuleren. Reeds betaalde gelden zullen dan zo snel mogelijk teruggestort worden.

17.2 Cyclochef behoudt zich nadrukkelijk het recht voor een reservering te annuleren indien zij hiertoe gedwongen wordt door omstandigheden waarop zij geen invloed heeft, waaronder oorlog, staking, rellen, faillissement samenwerkende partijen en andere gevallen van overmacht.

18. Honden

Honden zijn welkom wanneer dit akkoord is met de beheerder van gehuurde accommodatie. Eventuele kosten hiervoor zijn voor de boeker.

19. Wensen en afspraken 

Cyclochef probeert zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van de boeker. Wanneer een wens resulteert in een afspraak met Cyclochef en daarmee een onderdeel vormt van de overeenkomst, dan moet de afspraak op de factuur/reserveringsbevestiging zijn om hier aanspraak op te kunnen maken. Aan door de boeker aangegeven wensen waaraan Cyclochef niet kan voldoen en die niet in factuur, boekingsbevestiging of in de mail correspondentie vermeld staan, kunnen geen rechten worden ontleend.

20. Klachten

20.1 Ondanks het feit Cyclochef haar uiterste best doet het de boeker/deelnemer naar de zin te maken kan het natuurlijk altijd gebeuren dat de boeker/ deelnemer ergens niet tevreden over is. De boeker dient deze klacht direct aan Cyclochef of organisatie ter plaatse te melden zodat zij de nodige actie kunnen ondernemen om de klacht te verhelpen. Indien de klacht niet naar tevredenheid is verholpen dan wel wanneer de boeker om andere redenen een klacht wenst in te dienen, dient deze uiterlijk binnen 14 dagen na terugkeer schriftelijk bij Cyclochef te worden ingediend.

20.2 Cyclochef streeft ernaar de klacht na ontvangst binnen 4 weken op passende wijze af te wikkelen.

20.3 Klachten die niet ter plekke bij Cyclochef of een samenwerkende partij van Cyclochef gemeld zijn worden niet in behandeling genomen.

21. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

Op alle met Cyclochef aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Versie 26-12-2015